PAGS Privacybeleid

Download een exemplaar

1. Wie zijn wij?

 1. Wij zijn PAGS BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Researchdreef 10, 1070 Anderlecht, België ("PAGS", "ons", "wij" of "onze") en ingeschreven bij deKruispuntbank van Ondernemingen ( KBO) onder ondernemingsnummer 0761.801.376.
 2. PAGS is het psychosociale analyse-instrument bij uitstek voor een efficiënte communicatie, interactie en analyse ("Diensten"), waarbij het uiteindelijke beheer van de toepassing bij de klant blijft, zoals beschreven op onze website (https://nl.pagsprofile.com).
 3. Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke rechtsgrondslag wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Alle begrippen die niet uitdrukkelijk worden gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden en/of de GDPR.

2. Van wie verzamelen we gegevens?

 1. In het kader van onze activiteiten kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen van klanten, gebruikers van de Diensten, prospects, bezoekers van onze website, personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 1. Door gebruik te maken van onze website of onze Diensten, verzamelen en verwerken wij uw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 2. ~persoonlijke gegevens die u zelf op de website invoert;
 1. ~persoonlijke gegevens die door klanten en gebruikers van het PAGS zijn ingevoerd;
 1. ~persoonlijke gegevens die door PAGS worden verzameld tijdens het surfen op de website: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.
 1. PAGS kan de volgende persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.
 1. ~administratieve gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens, enz;)
 1. ~medische gegevens (beperkt tot handicaps en aantekeningen);
 1. ~gedragsgegevens (kennis, prestatie, vaardigheidsgegevens op gedragsgebied);
 1. ~cognitieve gegevens (kennis, prestatie, vaardigheidsgegevens op cognitief gebied);
 1. ~ontwikkelingsprogressie metriek;
 1. ~gegevens over de wijze waarop de Dienst wordt opgevraagd en gebruikt (bijv. IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de gegevens van uw bezoek de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens) ("Gebruiksgegevens").

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Wij kunnen de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken
 2. ~om onze Dienst te verlenen en te onderhouden;
 1. ~(1) Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Service;
 1. ~(2) Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u ervoor kiest dit te doen;
 1. ~(3) Om klantenondersteuning te bieden;
 1. ~(4) Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Dienst kunnen verbeteren;
 1. ~(5) Om het gebruik van onze Dienst te monitoren;
 1. ~(6) technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken.
 1. Voor uw volledige informatie vindt u hieronder de rechtsgronden die voor deze verwerkingen relevant zijn:
 2. ~de verwerking van persoonsgegevens voor (1), (2), (3), (4), (5) en (6) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (art. 9.2 a GDPR);
 1. ~en daarnaast is de verwerking van (1), (2), (3) en (4) gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van het contract dat wij met de betrokkene hebben gesloten (art. 6.1 b GDPR). Deze rechtsgrond is alleen van toepassing voor zover het geen bijzondere categorie persoonsgegevens betreft.

5. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om namens ons taken uit te voeren en zijn verplicht deze niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende partijen:
 2. ~derden die diensten aan ons verlenen of die namens ons diensten verlenen in onze naam, zoals IT-dienstverleners, betalingsdienstverleners, PR-dienstverleners, consultants,...;
 1. ~overheidsinstanties zoals politie en justitie indien PAGS hiertoe wettelijk of naar aanleiding van een geldig verzoek verplicht is.
 1. ~in het kader van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld, en u zult onderworpen zijn aan een ander Privacybeleid.
 1. ~werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders, (onder)aannemers, gelieerde ondernemingen, externe adviseurs of consultants van PAGS.
 1. Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan derden zorgen wij er altijd voor dat wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen treffen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een doorgifteovereenkomst of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn opgenomen.
 2. Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 3. Voor zover uw gegevens in het kader van dit artikel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau voor uw gegevens bieden, zal PAGS ervoor zorgen dat de bedrijven waarnaar uw gegevens worden doorgegeven, wel een passend beschermingsniveau bieden. In het bijzonder kunnen wij, indien nodig, met die bedrijven standaardcontractbepalingen (VCA) afsluiten. PAGS garandeert altijd per geval na te gaan of er een passend beschermingsniveau bestaat voor overdrachten naar derde landen. Onze servers bevinden zich in Nederland.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).
 2. In het kader van de dienstverlening aan onze klanten bewaren wij de gegevens zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn (i) noodzakelijk is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.
 3. PAGS zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.
 4. Alle persoonsgegevens die louter voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden zijn bestemd, mogen voor langere perioden worden bewaard.
 5. Met betrekking tot de gegevens van bezoekers van onze website verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico's die wij hebben vastgesteld.
 2. Wij beschermen uw persoonsgegevens dus zo goed mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van, of toegang tot, doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
 3. Uw toestemming op elk moment intrekken: u hebt het recht uw toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dit recht is absoluut - wij zullen het altijd eerbiedigen.
 5. Recht op toegang: U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en hoe en waarom ze worden verwerkt, alsook om een kopie van die gegevens te ontvangen.
 6. Recht op correctie: U hebt het recht om een correctie van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen als u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken.
 7. Recht op wissing: U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen gegevens te laten wissen.
 8. Recht op beperking: U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 9. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 10. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@pagsprofile.com of in het geval van het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing ook via de opt-out link die in onze marketing e-mails is opgenomen. De uitoefening van deze rechten is in principe kosteloos. Alleen in geval van onredelijke of herhaalde verzoeken kunnen wij een redelijke administratieve vergoeding vragen. Wij proberen uw verzoeken of vragen altijd zo snel mogelijk te beantwoorden. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te verifiëren. Voor meer informatie en advies over bovenstaande rechten kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Naast de bovenstaande rechten hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt contact opnemen met de autoriteit via contact@apd-gba.be of per post op het volgende adres:

  Gegevensbeschermingsautoriteit,
  Drukpersstraat 35,
  1000 Brussel

8. Privacy van kinderen

 1. Gebruikers dienen een ondertekende ouderlijke toestemming te bewaren voor iedereen onder de 18 jaar waarvoor/waarvoor https://pagsprofile.com wordt gebruikt. Gebruiker dient deze toestemmingsformulieren binnen 24 uur na verzoek van PAGS te overleggen.
 2. Als u een wettelijke voogd bent en u weet of vermoedt dat wij onrechtmatig gegevens van uw kind opslaan, neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail privacy@pagsprofile.com. Als ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

9. Links naar andere websites

 1. Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.
 2. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden

10. Wijzigingen in ons privacybeleid

 1. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aan het beleid bekendmaken, zullen wij de datum "laatst bijgewerkt" onderaan het document wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze website.

11. Contact

 1. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@pagsprofile.com.