Voorwaarden en bepalingen

Download een exemplaar

1. Inleiding

 1. Welkom op de PAGS-website, https://nl.pagsprofile.com (de "Site"). Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") gelden tussen PAGS NV (handelsnaam "PAGS"), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Researchdreef 10, 1070 Anderlecht, België ("PAGS", "wij") en ingeschreven bij deKruispuntbank van Ondernemingen ( KBO) onder ondernemingsnummer 0761.801.376 ("PAGS", "ons", "wij", of "onze") en een klant ("u" of "uw") (samen de "Partijen") die toegang heeft tot de Site of gebruik maakt van onze psychosociale analyse tool naar keuze om efficiënte communicatie, interactie en analyse te bereiken die door PAGS aan u wordt verstrekt, zoals beschreven op onze Site ("Diensten"). Deze Voorwaarden schetsen onze relatie met u, zoals aangevuld door ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Door gebruik te maken van de Site of de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Uw gebruik van de Site op welke manier dan ook betekent dat u op de hoogte bent van, en akkoord gaat met, de meest recente versie van de Voorwaarden en ons Privacybeleid zoals gepubliceerd op de Site. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van enige en alle websites of inhoud van derden in overeenstemming is met enige en alle vereisten van derden.
 3. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u via e-mail of bericht op de Site op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen en zullen de datum van de laatste wijziging noteren. Als u de Site of de Services gebruikt nadat deze updates zijn geplaatst, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden en ermee in te stemmen dat u hieraan bent gebonden. Deze Voorwaarden blijven van toepassing totdat ze worden beëindigd, hetzij door u, hetzij door ons, zoals eerder beschreven in deze Voorwaarden.

2. Eigendom en beperkte licentie

 1. Onder voorbehoud van tijdige betaling van de Servicekosten verleent PAGS u een niet-exclusief recht op het gebruik van de Site en onze Diensten, behoudens de beperkingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en eventuele andere beperkingen die door ons schriftelijk zijn medegedeeld. Niets in deze Voorwaarden verbiedt PAGS om onze Diensten aan anderen te leveren, waaronder uw concurrenten.
 2. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden wij ons alle rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Site en onze Diensten, met inbegrip van alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten worden verleend aan u hieronder anders dan zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet. U stemt ermee in geen enkel deel van de Services, het gebruik van de Services of de toegang tot de Services te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen enkel deel van de visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
 3. PAGS garandeert geen oplostijden. PAGS zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele problemen op te lossen, mits de Afnemer zich aan de Overeenkomst houdt.

3. Registratie van de gebruiker

 1. Om volledige toegang tot de Site en onze Diensten te verkrijgen, dient u een registratie te voltooien. U wordt gevraagd om (a) bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken; (b) een account op te zetten die specifiek voor u is ("Account") door de Service te kiezen die door ons wordt geleverd onder de Voorwaarden en prijzen; en (c) vooraf een bedrag te betalen. Door u aan te melden voor uw Account, gaat u akkoord met het betalen van de kosten voor de Dienst die u hebt gekozen ("Servicekosten"). Afhankelijk van de persoonlijke overeenkomst tussen u en PAGS, kunnen de prijzen variëren. U garandeert dat u accurate en volledige factureringsinformatie zult verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot, volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betaalmethode. Door het verstrekken van deze betalingsinformatie machtigt u PAGS automatisch om alle Servicekosten die via uw account worden gemaakt ten laste te brengen van dergelijke betaalinstrumenten. Wanneer automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal PAGS een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, de volledige betaling dient te voldoen die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.
 2. Om uw Account aan te maken, in te loggen op de Site, en/of deel te nemen aan de Services die door de Site worden aangeboden, moet u in aanmerking komen en akkoord gaan met de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Het niet in aanmerking komen en het niet voortdurend naleven van een van de volgende voorwaarden vormt een schending van deze Voorwaarden en kan leiden tot de beëindiging van uw account en toestemming om de Site en de Services te gebruiken. Meer in het bijzonder gaat u ermee akkoord dat:
 3. U bent ofwel (a) meerderjarig of (b) u bent minderjarig en ouder dan dertien (13) jaar en hebt de toestemming van uw ouders (of uw wettelijke voogd) voor toegang tot de Site onder de wetten van alle jurisdicties die op u van toepassing zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor (maar hebben niet de verplichting) om te allen tijde om bewijs van uw leeftijd te vragen;
 4. U erkent dat u, door uw Account aan te maken en onze Diensten te gebruiken, ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie over u en uw leerling(en), student(en) of scholier(en) ("Leerling(en)") hebt verstrekt. Zie ons Privacybeleid voor het onderwerp van de verzamelde informatie en de duur van de bewaring van deze informatie;
 5. Alle informatie die u in uw registratieformulier aan ons verstrekt ten behoeve van het aanmaken van uw Account is waarheidsgetrouw en correct en u zult ons onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke informatie;
 6. Alle informatie die u aan ons verstrekt over uw Pupil(en) is verstrekt met toestemming van uw Pupil(en) of hun wettelijke voogd, afhankelijk van de leeftijd van de Pupil. U zult de informatievelden alleen gebruiken om informatie door te geven die nodig is om de gevraagde Diensten uit te voeren en zult geen aanvullende persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw Pupil(en) aan ons verstrekken. Het is een schending van deze Voorwaarden als u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt die niet nodig is om de gevraagde Diensten uit te voeren;
 7. Uw Account is uitsluitend voor uw gebruik en mag niet door derden worden gebruikt. U mag geen derde partij toestaan uw Account, wachtwoord, login of gebruikers-ID te gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, om Services te regelen, binnen te komen en/of eraan deel te nemen, of voor enig ander doel. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige toegang van derden tot uw Account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en identificatie en/of inbreuk. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam of wachtwoord en al dit gebruik wordt geacht door u te zijn geautoriseerd. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Service is of bij een service van een derde partij;
 8. U hebt geverifieerd en vastgesteld dat uw gebruik van de Site en de Services niet in strijd is met enige wet of regelgeving in enig rechtsgebied dat op u van toepassing is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat dit het geval is;
 9. U zult de Site of de Services niet gebruiken voor frauduleuze of anderszins illegale doeleinden;
 10. U begrijpt dat wij uw internettoegangslocatie kunnen detecteren, zonder dat dit een verplichting inhoudt, en technieken kunnen gebruiken die bedoeld zijn om de toegang te blokkeren of te beperken vanuit een rechtsgebied waar deelname aan de Site of Services illegaal of beperkt is;
 11. U zult uw identiteit op geen enkele manier maskeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, IP-maskering of toegang tot de Site via een proxyserver; en
 12. U zult ervoor zorgen dat al het gebruik van uw Account volledig in overeenstemming is met deze Voorwaarden. Wij kunnen uw toegang tot de Site en de Services zonder kennisgeving aan u opschorten of beëindigen indien u de Site of de Services gedurende een langere periode niet gebruikt.

4. Uw rekening

 1. Een account moet worden geregistreerd onder uw huidige volledige wettelijke naam, uw e-mailadres en uw huidige bedrijfsadres. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres actueel te houden. Als u uw e-mailadres moet bijwerken, neem dan contact op met info@pagsprofile.com.
 2. Om toegang te krijgen tot de volledige functies van de Site, moet u een geldig account hebben en aan alle voorwaarden voldoen die in deze Voorwaarden worden beschreven.
 3. Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Indien u dit niet doet, betekent dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

5. Verificatie van rekeninginformatie

 1. Wij behouden ons het recht voor (maar nemen niet de verplichting op ons) om op elk moment een controle uit te voeren om uw Account informatie te valideren en/of om ervoor te zorgen dat uw deelname aan de Site en gebruik van de Diensten niet in strijd is met deze Voorwaarden en/of enige toepasselijke wet. U machtigt ons en onze agenten om alle vragen aan u te stellen en voor ons om te gebruiken en openbaar te maken aan derden die we nodig achten om deze informatie te valideren. Om de voornoemde validatie te vergemakkelijken, gaat u ermee akkoord om voldoende informatie of documentatie te verstrekken zoals wij, naar eigen goeddunken, kunnen vragen. Als u dergelijke informatie niet binnen dertig (30) dagen na ons verzoek verstrekt, als uw antwoorden onvolledig of anderszins onvoldoende zijn, of als wij de informatie die van toepassing is op uw account niet kunnen verifiëren, kan uw account worden beëindigd.

6. Betalingen

 1. Betaling aan ons voor Servicekosten voor uw Account moet worden gedaan met behulp van betaalmiddelen die wij van tijd tot tijd goedkeuren. Op dit moment vereisen wij dat betalingen worden gedaan met een grote creditcard (d.w.z. Mastercard, Stripe) of Paypal. Betalingen moeten worden gedaan vanaf een betalingsbron waarvan u de genoemde rekeninghouder bent. Betalingen worden niet terugbetaald om welke reden dan ook.
 2. U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus") voor verleende Diensten elk jaar ("Factureringsdatum"). Indien wij het volledige bedrag van uw Servicekosten niet binnen vijftien (15) dagen na de Factureringsdatum hebben ontvangen, kan een bedrag voor te late betaling van anderhalf procent (1,5%) per maand aan uw factuur worden toegevoegd en wordt dit onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar. U stemt ermee in ons alle redelijke advocatenhonoraria en kosten te betalen die wij maken om eventuele achterstallige bedragen te innen. Uw account zal worden gedeactiveerd zonder verdere kennisgeving als betaling achterstallig is, ongeacht het bedrag. Als u het uitstaande saldo niet betaalt of anderszins niet binnen dertig (30) dagen contact met ons opneemt over het reactiveren van uw Account, kunnen wij uw Account opschorten of beëindigen. Wij kunnen onze tariefstructuur te allen tijde wijzigen met inachtneming van een kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen.
 3. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw creditcard of een andere betaalmethode door een derde partij in verband met de Site of de Services. U ziet af van uw recht om een betaling die op uw account is overgemaakt te betwisten en u zult alle kosten dragen.
 4. Elke poging tot fraude, via het gebruik van creditcards of andere betaalmethodes in verband met de Site of de Services, of elk verzuim door u om kosten of verzoeken om betaling te honoreren, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Account en kan resulteren in civiele claims en/of strafrechtelijke vervolging tegen u.
 5. In het geval van vermoedelijke of frauduleuze betaling, inclusief het gebruik van gestolen legitimatiebewijzen, door wie dan ook, of enige andere frauduleuze activiteit, behouden wij ons het recht voor uw Account te blokkeren. Wij hebben het recht om alle relevante autoriteiten of entiteiten (met inbegrip van kredietinformatiebureaus) te informeren over betalingsfraude of andere onwettige activiteiten en kunnen incassodiensten inschakelen om betalingen te innen.
 6. Behalve wanneer vereist door de wet, worden betaalde Servicevergoedingen niet terugbetaald.

7. Verwerking van rekeningbetalingen

 1. Wij kunnen gebruik maken van externe elektronische betalingsverwerkers en/of financiële instellingen ("ESP's") om financiële transacties te verwerken. U erkent dat elke ESP zijn eigen gebruiksvoorwaarden heeft en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van de ESP met betrekking tot de Site of de Diensten, hebben deze Voorwaarden voorrang.

8. Vernieuwingen

 1. Onze Diensten worden verleend op jaarbasis. Om een ononderbroken dienst te verlenen, vernieuwen wij automatisch alle betaalde abonnementen op de vervaldatum ("Verlengingsdatum"). Door de Site of de Diensten te gebruiken, erkent u dat uw Account onderworpen zal zijn aan de hierboven beschreven automatische vernieuwingen. In alle gevallen, als u niet wilt dat uw Account automatisch wordt verlengd, volgt u de aanwijzingen uiteengezet onder het gedeelte "Beëindiging of annulering van Accounts & Restituties" van deze Voorwaarden.

9. Beëindiging of annulering van rekeningen en terugbetalingen

 1. Wij kunnen deze Voorwaarden beëindigen, uw toegang tot de Site en/of Services geheel of gedeeltelijk beëindigen, of de toegang van een gebruiker tot de Site en/of Services geheel of gedeeltelijk opschorten, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, indien wij van mening zijn, naar ons eigen oordeel, dat u of een gebruiker verbonden met u een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden heeft geschonden of kan schenden, indien wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, of anderszins. Wij kunnen alle Accountgegevens of ander materiaal met betrekking tot uw gebruik van de Site en/of onze Services op onze servers of anderszins in ons bezit verwijderen. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Site en/of onze Services
 2. Wij behouden ons het recht voor om uw Account te beëindigen wegens wanbetaling indien u dertig (30) dagen na deactivering van uw Account uw Accountsaldo niet op peil hebt gebracht of geen contact met ons hebt opgenomen over heractivering. Indien wij uw Account beëindigen, kunnen al uw Accountgegevens worden gewist. U wordt in rekening gebracht voor het gebruik van de Services tot de datum waarop u uw Account opzegt.
 3. U kunt deze Voorwaarden en uw Account beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vijfendertig (30) dagen vóór de Verlengingsdatum van uw toepasselijke contract/abonnement.

10. Aanwijzingen voor het opzeggen van uw account

 1. Stuur een e-mail naar info@pagsprofile.com met het verzoek uw account op te zeggen in overeenstemming met artikel 9 van deze Voorwaarden. Het is mogelijk dat wij u vragen een opzeggingsformulier in te vullen. U stemt ermee in om elk uitstaand saldo volledig te betalen binnen dertig (30) dagen na annulering of beëindiging van de Diensten. Bij beëindiging van uw Account om welke reden dan ook, zullen wij op uw verzoek en naar uw keuze alle persoonlijke informatie met betrekking tot uw Account retourneren of verwijderen.

11. Handelsmerken, handelsnamen en dienstnamen

 1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo's, namen, verpakkingsontwerpen en merken op de site handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van of onder licentie gebruikt worden door ons of onze zakenpartners. Het gebruik of misbruik van deze merken of andere informatie is ten strengste verboden.

12. Ingediende informatie

 1. Met uitzondering van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid), indien u ons Feedback geeft, inclusief gegevens, variabelen, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, grafieken, concepten of andere informatie ("Feedback"), geeft u ons die Feedback, en al uw rechten daarop, gratis, en die Feedback wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en kan door ons voor elk doel worden gebruikt, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Dit geldt ongeacht of u dergelijke feedback per e-mail, via een formulier op de site, op een bulletinboard of op een andere manier bij ons indient.
 2. Wij kunnen van tijd tot tijd de berichten die u op de Site plaatst, controleren en naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen, maar wij zijn hiertoe niet verplicht. U stemt ermee in geen materiaal in te dienen of te verzenden dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk is, of op enige andere wijze in strijd met de wet, regelgeving of regel, of deze Voorwaarden zou kunnen zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat u op de Site plaatst. U stemt er verder mee in geen materiaal te uploaden, e-mailen, posten of verzenden naar, of distribueren of anderszins publiceren via de Site dat de normale werking van de Site of de Services verstoort, met inbegrip van het plaatsen of anderszins verzenden van materiaal dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of dat op andere wijze een andere gebruiker beperkt of belemmert in het gebruik van de Site of de Services. Door uw gebruik van de Site en/of de Services kunt u bepaalde beperkte informatie over u en uw websitegebruik indienen en/of kunnen wij deze verzamelen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij gebruiken dergelijke informatie voor de doeleinden die zijn vastgelegd in de voorwaarden van ons Privacybeleid, wij zijn niet verplicht dergelijke inzendingen vertrouwelijk te behandelen, en wij mogen inzendingen gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, voor producten of reclame) zonder dat wij daarvoor royalty's of andere vergoedingen van welke aard dan ook verschuldigd zijn, en wij zullen als gevolg daarvan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

13. Garantie, afwijzing en beperking van aansprakelijkheid

 1. U garandeert dat u zich aan deze Voorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen van ons platform houdt en deze respecteert. Indien deze u schade berokkenen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van het internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of vernietigende eigenschappen kan hebben. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de Site en de Services voor het reconstrueren van verloren gegevens. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of risico op ons voor uw gebruik van het Internet.
 3. Onze diensten en al het materiaal op de Site worden aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" en "BESCHIKBAAR" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. PAGS doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van enig materiaal op de Site, of op enige website of websites die "gelinkt" zijn aan de Site. PAGS garandeert niet dat de Site en onze Diensten beschikbaar, ononderbroken, foutloos, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn.
 4. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal PAGS, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onmogelijkheid tot toegang of gebruik van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op de Service; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn essentiële doel blijkt te hebben voldaan.
 5. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal de maximale aansprakelijkheid van PAGS jegens u, respectievelijk u jegens PAGS, voortvloeiend uit deze Voorwaarden in geen geval meer bedragen dan het totale bedrag dat u heeft betaald voor de Diensten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het eerste incident waaruit de aansprakelijkheid is voortgevloeid. De bovengenoemde beperkingen zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een Partij als gevolg van (i) fraude of bedrog, en/of (ii) opzettelijk wangedrag.

14. Schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord PAGS, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, inhoudsaanbieders, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en aannemers (de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies of schade, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten, advocaatkosten, en alle prijzen of schadevergoedingen veroorzaakt door, in verband met of incidenteel aan: (a) uw gebruik van onze Diensten; (b) de Site; (c) claims door uw Leerling(en) of Payment Gateway Service Provider; of (d) de Diensten die via de Site worden aangeboden.

15. Websites van derden

 1. Wij kunnen links en verwijzingen aanbieden naar internetsites die worden onderhouden door anderen die onafhankelijk zijn van PAGS ("Sites van Derden"). Wij hebben niet alle aan de Site gekoppelde Derden-sites beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de producten of diensten die op dergelijke Derden-sites worden aangeboden. PAGS doet geen toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op een dergelijke website. Het bezoeken van een andere website vanaf de Site is voor uw eigen risico.
 2. Van tijd tot tijd kan PAGS promoties, advertenties en/of aanbiedingen van derden ("Derdenpromoties") weergeven of anderszins beschikbaar stellen. U begrijpt en stemt ermee in PAGS schadeloos te stellen en stemt ermee in dat PAGS op geen enkele wijze aansprakelijk is voor dergelijke Derden-Party Promoties. Indien u deelneemt aan, klikt op, of anderszins linkt naar dergelijke Derden-Party-Promoties doet u dit uitsluitend op eigen risico. Uw enige verhaalsmogelijkheid in verband met dergelijke Acties van Derden ligt bij de derde partij.

16. Diverse termen

 1. Indien wij nalaten enig recht jegens u strikt af te dwingen, houdt dit niet in dat wij daarvan afstand doen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn aangepast aan de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht voor zover de wet dit toestaat. Uw gebruik van de Site en onze Services is onderworpen aan ons Privacybeleid. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid vertegenwoordigen de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp. Onze relatie is die van onafhankelijke contractanten, en geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever relatie is bedoeld of gecreëerd tussen ons door deze Voorwaarden. Geen van de partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te verplichten of te binden.
 2. Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder rekening te houden met enig conflictenrecht. De bevoegde rechtbanken van Brussel (Nederlandse rechtbanken) zijn exclusief bevoegd voor geschillen of disputen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het voorwerp ervan.